Provincie Noord-Holland

 Provincie Noord-Holland
Noord-Holland is een mooie provincie om in te wonen, te werken en te recreëren. Cultuur en cultuurhistorie vormen belangrijke factoren die de aantrekkingskracht van onze provincie versterken.
De provincie Noord-Holland zet zich in om het Noord-Hollands erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor de eigen inwoners en ter versterking van de toeristische sector en dus de economie. De provincie wil cultuurhistorie meer verankeren in de ruimtelijke ontwikkeling. 
Het Noord-Hollands landschap verandert snel. Ruimtelijke ontwikkeling is nodig vanwege klimaatveranderingen, economische ontwikkelingen en bereikbaarheid. De provincie wil bij deze veranderingen het erfgoed niet alleen beschermen, maar juist ook ruimte bieden aan ontwikkeling. 
Daarnaast streeft de provincie samen met gemeenten naar een goede kwaliteit en spreiding van het culturele aanbod onder meer door het aanbod digitaal toegankelijk te maken en meer regionale samenwerking te stimuleren.
 

Projecten

 • Expeditie Mooi NH Zaanstad
  Expeditie Mooi Noord-Holland
  De expedities helpen een gemeente met een concreet vraagstuk op gang. Het gaat om ruimtelijke opgave die in de provincie actueel zijn, zoals bevolkingskrimp, waterberging, energietransitie, toekomst... lees meer...
 • Expeditie Mooi Noord-Holland
  Platform Cultuur & Ruimte
  Platform Cultuur & Ruimte  is de online ontmoetingsplaats waar bestuurders, professionals en betrokken bewoners met elkaar in gesprek gaan over de integrale rol van cultuurhistorie in... lees meer...
 • HollandRoute Programma 2016
  2015 was het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed. Dit initiatief hebben gemeenten van het Noordzeekanaalgebied en de provincie Noord-Holland aangegrepen om industriecultuur (meer dan... lees meer...
 • Dijken van Noord-Holland
  Dijken van Waarde, kaart met informatie over dijken, dammen, kades en terpen. In 2016 krijgen de Noord-Hollandse dijken extra aandacht in verband met de herdenking van de watersnoodramp in 1916,... lees meer...
 • Molens in Noord-Holland
  De Noord-Hollandse Molenfederatie onderhoudt een netwerk waarbinnen informatie, inspiratie en kennisuitwisseling plaatsvindt met molenorganisaties en molenaars. NMF Erfgoedadvies ondersteunt... lees meer...
 • Onderzoeksagenda 'jong' erfgoed
  De Stelling van Amsterdam is in zijn geheel een provinciaal monument en staat sinds 1996 op de UNESCO lijst voor Werelderfgoed. Enkele van de forten zijn als rijksmonument beschermd. In de... lees meer...
 • Netwerk- en regiobijeenkomsten
  Provincie Noord-Holland wil gemeenten op de hoogte brengen van haar archeologiebeleid en gemeenten wijzen op hun verantwoordelijkheden voor een goede archeologische monumentenzorg. Maar ook op... lees meer...
 • Westfriese Omringdijk
  Archeologiegebieden in NH
  Archeologiebeleid moet gemeenten inspireren! Provincie Noord-Holland wijst in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie tien gebieden met een groot archeologisch belang aan: 1. Texel (pleistocene... lees meer...
 • Stolpenonderzoek MOOI Noord-Holland
  Kansen voor de stolp in Noord-Holland
  ‘Wat past die [stolpboerderij] volmaakt in het geometrische systeem! [...] Geometrie vraagt om geometrie; met een gevoel voor esthetische kenmerken die je niet hoog genoeg kan... lees meer...